top of page

MVA melding 2022

Boks - ERP Cloud - Skattemelding 2022 - NO.jpg
Bakgrunn

 

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Moderniseringsarbeidet skal blant annet:

 • øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene

 • redusere mulighetsrommene for skjult økonomi

 • forenkle for næringslivet
   

Derfor moderniserer Skatteetaten

 • Regelverket er blitt stadig mer komplekst å forholde seg til.

 • Manglende etterlevelse innen merverdiavgiftsområdet gir ulike konkurranseforhold og provenytap for staten.

 • Mva-området er mer eller mindre uforandret siden det gikk over fra omsetningsavgift til merverdiavgift i 1970, og bygger på manuelle arbeidsoperasjoner. 


Dette kommer som krav fra Skatteetaten i løpet av moderniseringsperioden

 • Ny registreringsløsning for mva-pliktige (ferdigstilt)

 • Ny mva-melding (under utvikling)

 • Salgs- og kjøpsmelding (til vurdering hos Finansdepartementet)

Hva er nytt?

 • Felles informasjonsstruktur og regelsett for alle typer mva-melding

 • Fleksibilitet: kodebasert i stedet for faste felter

  • Fra strøm på papir til digital samhandling

  • Går bort fra dagens nummererte poster – erstattes med en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer

  • Mva-meldingen gjenbruker kodelisten Standard Tax Codes fra SAF-T standarden (mva-meldingen vil fortsatt være på et svært aggregert nivå)

 • Enklere for skattepliktige å oppfylle opplysningsplikten. Mulighet for merknader for melding totalt og per linje:

  • Tar bort mye av behovet for merknader - en mva-melding som dekker mer

  • Strukturerte merknader for de vanligste forholdene

  • Merknader i fritekst

  • Vedlegg

 • Tilbakebetaling: mva-pliktig kan oppgi KID for tilbakebetaling

 • Færre feilkilder gjennom validering før innsending

 • Hver melding får unik identifikator for lettere å identifisere hver melding

 • Forbedret oppsett/visuell fremstilling av mva-meldingen

Hva kan vi levere?

EBS Consulting har utviklet en system uavhengig MVA portal for innrapportering til Skatteetaten. Løsningen er laget i Oracle APEX og kan settes opp som skyløsning eller on-premise. Utgangspunkt for MVA rapportering er data fra SAF-T. Det er derfor et krav at kunden har mulighet til å hente ut SAF-T på gyldig format. Filene må inneholde MVA detaljer på transaksjonsnivå.

Løsningen har ferdige grensesnitt mot ID-portalen (for autentisering, f.eks. med BankID) og til Altinn for validering og innrapportering.

Løsningsskisse.png
Fordeler med løsningen

 • Sikrer konsistens mellom SAF-T data og data i skattemelding

 • Ikke lenger behov for egne rapporter for skattemelding

 • Ferdig mapping mellom mva koder på transaksjonsdata mot data i skattemeldingen

 • Detaljspesifikasjon for hver mva kode

 • Mulighet til å regenerere data til skattemelding

 • Mulighet til å sammenstille data fra flere ERP løsninger (via SAF-T filer)

 • Mulighet til å sammenstille data for fellesregistrerte (MVA) selskaper

 • Mulighet til å korrigere meldingen før innsending.

 • Mulighet til å legge på kommentarer og laste opp vedlegg som dokumentasjon.

 • Skiller mellom roller for regnskapsfører og ansvarlig for innsending (sendingen signeres)

 • Utviklingsmuligheter for å oppfylle nye krav fra Skatteetaten, f.eks. Salgs- og kjøpsmelding

 

Ved interesse, ta kontakt for demo og eventuelt pristilbud. 

EBS Consulting AS

Strandgata 19

0152 Oslo

Org.nr. 988682462

Tlf.: +47 476 09 000

Epost: post@ebs-consulting.no

Melding sendt

bottom of page